IJMTT-Volume 39 Number 2 - November 2016

S.No
Title/Author Name
Paper ID
11
-N.S.Indhumathy, DR. P.R.Jayashree
 

IJMTT-V39P511

12
-L. Meenakshi sundaram, A. Nagarajan
 

IJMTT-V39P512

13
-S. Kayalvizhi, T. Gunasekar, S. Thenmozhi
 

IJMTT-V39P513

14
-P. Saikia, M. Borah
 

IJMTT-V39P514

15
-S.Gowri, S.Ruckmangadhan, V .Ganesan
 

IJMTT-V39P515

16
-G. V. Ghodasara, D. G. Adalja
 

IJMTT-V39P516

17
-U. Karuppiah, M. Gunaseelan
 

IJMTT-V39P517

18
-J. Uma Maheswari, M. Ravichandran
 

IJMTT-V39P518

19
-Frédéric Ayant
 

IJMTT-V39P519

20
-Frédéric Ayant
 

IJMTT-V39P520