Volume-66 Issue-1 Number-2 January 2020

 

S.No
Title/Author Name
Paper ID
11
-  M. Mebin Panamkuttiyiel Saumain
 
 

IJMTT-V66I1P511

12
-  Ashoke Das, Sahin Injamamul Islam
 
 

IJMTT-V66I1P512

13
-  Rajesh Kumar T.J.
 
 

IJMTT-V66I1P513

14
-  Mr. Ikbal Hussain Laskar, Dr.Gitumani Sarma
 
 

IJMTT-V66I1P514

15
-  G.Chitra, J.Priya, Y.Vishnupriya
 
 

IJMTT-V66I1P515

16
-  Vezhopalu, Dr. Gitumani Sarma
 
 

IJMTT-V66I1P516

17
-  Narudee Smithpreecha , Suparat Niwitpong
 
 

IJMTT-V66I1P517

18
-  Sukritta Sodanin, Suparat Niwitpong
 
 

IJMTT-V66I1P518

19
-  Ajay Kumar Sharma, Pradeep Kashyap
 
 

IJMTT-V66I1P519

20
-  Vidhi Bhardwaj, Dr. Jayprakash Yadav
 
 

IJMTT-V66I1P520