Volume-65 Issue-12 Number-2 December 2019

 

S.No
Title/Author Name
Paper ID
11
-  Mukunda Prakash Kshetree
 
 

IJMTT-V65I12P511

12
-  Reena Shrivastava
 
 

IJMTT-V65I12P512

13
-  Tanusree Choudhury
 
 

IJMTT-V65I12P513

14
-  Dr. Brijesh Pratap Singh
 
 

IJMTT-V65I12P514

15
-  Abul Basar, Shahnawaz Ali, Poonam Kumar sharma
 
 

IJMTT-V65I12P515

16
-  Subir Saha, Mridul K. Bhaumik, Supratim Das
 
 

IJMTT-V65I12P516

17
-  Mohammad Nasim Wafa
 
 

IJMTT-V65I12P517

18
-  Roopa G, D. Uma
 
 

IJMTT-V65I12P518

19
-  Isaiah Nalianya Sitati
 
 

IJMTT-V65I12P519

20
-  A. G. Dzarma, D. Samaila
 
 

IJMTT-V65I12P520