Volume-66 Issue-1 Number-1 January 2020

 

          
Title/Author Name
Paper ID
-  V.R. Kulli
 
 

IJMTT-V66I1P501

-  Sushankar Das
 
 

IJMTT-V66I1P502

-  Uma Pada Dutta
 
 

IJMTT-V66I1P503

-  Read. S. A. Qahtan, Hamid Shamsan, S. Latha
 
 

IJMTT-V66I1P504

-  Onoge Honmane, C. O. Iji, A. O. Agbo-Egwu, and P. I. Anyagh
 
 

IJMTT-V66I1P505

-  Murad Hossen, Kakali Chowdhury , Zakir Hossain
 
 

IJMTT-V66I1P506

-  Dr.Sr.A. Stanis Arul Mary
 
 

IJMTT-V66I1P507

-  Kirtivasan Ganesan
 
 

IJMTT-V66I1P508

-  V. Senthamil selvi, S.Ramalakshmi , S.Hingis , S.K Vijay Amrtha
 
 

IJMTT-V66I1P509

-  Mohak Gupta
 
 

IJMTT-V66I1P510

-  M. Mebin Panamkuttiyiel Saumain
 
 

IJMTT-V66I1P511

-  Ashoke Das, Sahin Injamamul Islam
 
 

IJMTT-V66I1P512

-  Rajesh Kumar T.J.
 
 

IJMTT-V66I1P513

-  Mr. Ikbal Hussain Laskar, Dr.Gitumani Sarma
 
 

IJMTT-V66I1P514

-  G.Chitra, J.Priya, Y.Vishnupriya
 
 

IJMTT-V66I1P515