Volume-66 Issue-3 Number-1 March 2020


          
Title/Author Name
Paper ID
-  A.I. Garba, A. Yusuf
 
 

IJMTT-V66I3P501

-  M. Kavitha
 
 

IJMTT-V66I3P502

-  C. Kaleeswari, Dr. K. Sathya
 
 

IJMTT-V66I3P503

-  J.Praveena, Prof. M. Pramila Devi
 
 

IJMTT-V66I3P504

-  Pradip Kumar Sah, Akanksha Madhuri Raj, A.K. Sah
 
 

IJMTT-V66I3P505

-  Dr. R. Murugesan, R. Seethalakshmi, Dr.P.Namasivayam
 
 

IJMTT-V66I3P506

-  Peter O. Ojwala, Michael O. Okoya, Robert Obogi
 
 

IJMTT-V66I3P507

-  Godspower C. Abanum, Charles O. Omoregbe, Enu-Obari. N. Ekakaa
 
 

IJMTT-V66I3P508

-  Dr. J. Suresh Kumar
 
 

IJMTT-V66I3P509

-  V.Shanti, Dr. J. Anitha
 
 

IJMTT-V66I3P510

-  M. Hoorulayeen, Dr. K.Ameenal Bibi, T.Aswini
 
 

IJMTT-V66I3P511

-  Md. Azizur Rahman, Md. Nur Alam
 
 

IJMTT-V66I3P512

-  Kishori P. Narayankar, Denzil Jason Saldanha, John Sherra
 
 

IJMTT-V66I3P513

-  Chii-Huei Yu
 
 

IJMTT-V66I3P514

-  Toyesh Prakash Sharma
 
 

IJMTT-V66I3P515

-  Akindutire O. R, Ogunlade T.
 
 

IJMTT-V66I3P516

-  Padmashri Aniroodha Pethkar
 
 

IJMTT-V66I3P517

-  M.Kaaviya Shree, K.Sharmilaa
 
 

IJMTT-V66I3P518

-  Dr.M. Prabhavathi, R. Uma Maheswari, K.Vinodhini
 
 

IJMTT-V66I3P519

-  P. D. Khatri, U.B.Gothi
 
 

IJMTT-V66I3P520

-  Dr. J. Suresh Kumar, Preethi K Pillai
 
 

IJMTT-V66I3P521

-  Dr. Gnanaprasunamba. K
 
 

IJMTT-V66I3P522