IJMTT-Volume 41 Number 3 - January 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
21
-M.Navaneethakrishnan, S.Alwarsamy

IJMTT-V41P521

22
-P. Jeya Puvaneswari, Dr.K.Bageerathi

IJMTT-V41P522

23
-T.Nirmala, B.J.Gireesha, C.S.Bagewadi and C.S.Vishalakshi

IJMTT-V41P523

24
-S .K. Tiwari, Dharmendra Das

IJMTT-V41P524

25
-Sunita M. Patil, S. M. Khairnar

IJMTT-V41P525

26
-Miss. Kadam Priti Prakash

IJMTT-V41P526

27
-Dr A. Sahaya sudha, S.Sathya, S.Vimalavirginmary

IJMTT-V41P527

28
-Abdelhak Hafdallah, Abdelhamid Ayadi, Chafia Laouar

IJMTT-V41P528

29
-Priyadarsini Rath, Rajani B. Dash

IJMTT-V41P529

30
-F.Y. AY ANT

IJMTT-V41P530