IJMTT-Volume 41 Number 3 - January 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-M.Navaneethakrishnan, S.Alwarsamy

IJMTT-V41P521

2
-P. Jeya Puvaneswari, Dr.K.Bageerathi

IJMTT-V41P522

3
-T.Nirmala, B.J.Gireesha, C.S.Bagewadi and C.S.Vishalakshi

IJMTT-V41P523

4
-S .K. Tiwari, Dharmendra Das

IJMTT-V41P524

5
-Sunita M. Patil, S. M. Khairnar

IJMTT-V41P525

6
-Miss. Kadam Priti Prakash

IJMTT-V41P526

7
-Dr A. Sahaya sudha, S.Sathya, S.Vimalavirginmary

IJMTT-V41P527

8
-Abdelhak Hafdallah, Abdelhamid Ayadi, Chafia Laouar

IJMTT-V41P528

9
-Priyadarsini Rath, Rajani B. Dash

IJMTT-V41P529

10
-F.Y. AY ANT

IJMTT-V41P530