IJMTT-Volume 47 Number 1 - July 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-Rahidas Kumar, Sahdeo Mahto
 
 

IJMTT-V47P501

2
-M. Srivastava; S.C. Ghosh
 
 

IJMTT-V47P502

3
-S.C. Ghosh; M. Srivastava
 
 

IJMTT-V47P503

4
-R. Glory Deva Gnanam
 
 

IJMTT-V47P504

5
-Shakir Majid, P.Manoharan
 
 

IJMTT-V47P505

6
-D. Vidyanadha Babu, M. Suryanarayana Reddy
 
 

IJMTT-V47P506

7
-Mukund V.Bapat
 
 

IJMTT-V47P507

8
-Vaiyomathi.K, Dr. F. Nirmala Irudayam
 
 

IJMTT-V47P508

9
-D.L. Suthar, G.V. Reddy, Biniyam Shimelis
 
 

IJMTT-V47P509

10
-S.Sachithanantham, R.Jagatheesan
 
 

IJMTT-V47P510