IJMTT-Volume 51 Number 5 - November 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-Hridi Ranjan Deb
 
 

IJMTT-V51P541

2
-Kumud Borgohain
 
 

IJMTT-V51P542

3
-S.K. Pandey, R. L. Patel, R. N. Singh
 
 

IJMTT-V51P543

4
-Pradip Saikia, Gopi Kanta Barthakur
 
 

IJMTT-V51P544

5
-Nalini S Patil, Vishwambhar S. Patil, J.N.Salunke
 
 

IJMTT-V51P545

6
-R.Rathika, S.Subramanian
 
 

IJMTT-V51P546

7
-Nityangini Jhala, Pravin Bhathawala
 
 

IJMTT-V51P547

8
-G.Mehboobnisha, B.Chellappa
 
 

IJMTT-V51P548

9
-N. K. Sahoo, P. K. Tripathy
 
 

IJMTT-V51P549

10
-Debjyoti Biswadev Sengupta
 
 

IJMTT-V51P550