Volume-65 Issue-7 Number-3 July 2019

 

S.No
Title/Author Name
Paper ID
21
 
 

IJMTT-V65I7P521

22
 
 

IJMTT-V65I7P522

23
 
 

IJMTT-V65I7P523

24
 
 

IJMTT-V65I7P524

25
 
 

IJMTT-V65I7P525

26
 
 

IJMTT-V65I7P526

27
A Mapping for S-g-Closedness
- Melahat Safak(Kocabas), Aynur Keskin Kaymakcı
 
 

IJMTT-V65I7P527

28
The Concept of Fuzzy Number
- R.Reshma , Dr.R.Balakumar
 
 

IJMTT-V65I7P528

29
To Study Fuzzy on algebra
- V.Kavya, Mr.M.Karthikeyan
 
 

IJMTT-V65I7P529

30
 
 

IJMTT-V65I7P530