Volume-66 Issue-12 Number-1 December 2020


          
Title/Author Name
Paper ID
-  Madhukar Krishnamurthy
 
 

IJMTT-V66I12P501

-  R. A. Daisy Singh, Leena N Shenoy
 
 

IJMTT-V66I12P502

-  Dhruv Sharma
 
 

IJMTT-V66I12P503

-  Narendra Kumar Kurre, Feroz Khan, Mohammed Aarif Siddiqui
 
 

IJMTT-V66I12P504

-  Intan Arfina, Mashadi
 
 

IJMTT-V66I12P505

-  Adrian Ghiura
 
 

IJMTT-V66I12P506

-  P.R.Hampiholi, Anjana S Joshi, Vinaya V Deshpande
 
 

IJMTT-V66I12P507

-  Vidya N. Talageri, Vijayashree S Gaonkar
 
 

IJMTT-V66I12P508

-  Annadurai Manickam, Senthil Jayapal, D. Thomas, Ramesh Palanisamy
 
 

IJMTT-V66I12P509

-  Bhopal Singh Sharma, Anuj Kumar
 
 

IJMTT-V66I12P510

-  Kashiful Haq, Yusuf Perwej
 
 

IJMTT-V66I12P511

-  Mukesh Kumar Choudhary, Dr. S. Biswas
 
 

IJMTT-V66I12P512

-  Kulkarni Pramod Ramakant
 
 

IJMTT-V66I12P513

-  Na Han, Yanhui Zhai
 
 

IJMTT-V66I12P514

-  Arun Kumar Chaudhary, Vijay Kumar
 
 

IJMTT-V66I12P515

-  S.Ragavi, R.Sridevi
 
 

IJMTT-V66I12P516

-  Suresh Kumar Sahani, Vishnu Narayan Mishra
 
 

IJMTT-V66I12P517

-  Kanint Teerapabolarn
 
 

IJMTT-V66I12P518

-  Mitesh J. Patel, G. V. Ghodasara
 
 

IJMTT-V66I12P519

-  V Kaviyarasu, S. Sivasankari
 
 

IJMTT-V66I12P520

-  C.Loganathan, M.Annakkodi, S.Rangasamy
 
 

IJMTT-V66I12P521

-  Sushankar Das
 
 

IJMTT-V66I12P522

-  S. Shanmugasundaram, S. Vanitha
 
 

IJMTT-V66I12P523