IJMTT-Volume 50 Number 2 - October 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-Huma Akhtar, Geeta Modi, Sushma Duraphe
 
 

IJMTT-V50P511

2
-Naseer Ahmad Malik
 
 

IJMTT-V50P512

3
-N.V.C.Shukla, Ram Asray Verma
 
 

IJMTT-V50P513

4
-K. Gunasekaran, J. Rajeswari
 
 

IJMTT-V50P514

5
-Zoha Qayyum, S. Suhaib Hasan
 
 

IJMTT-V50P515

6
-P. Reddaiah
 
 

IJMTT-V50P516

7
-P. Reddaiah, D.R.V. Prasada Rao
 
 

IJMTT-V50P517

8
-P. Reddaiah
 
 

IJMTT-V50P518

9
-Bapat Mukund V.
 
 

IJMTT-V50P519

10
-VijayalakshmiMenon R
 
 

IJMTT-V50P520