IJMTT-Volume 51 Number 1 - November 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-Frederic Ayant, Vinod Gill
 
 

IJMTT-V51P501

2
-Saranya C. R., K. S. P. Sowndarya, Y. Lakshmi Naidu
 
 

IJMTT-V51P502

3
-Frederic Ayant, Vinod Gill
 
 

IJMTT-V51P503

4
-M.Kaleeswari, N.Maheswari, P.Thenmozhi
 
 

IJMTT-V51P504

5
-F.Y.Ayant
 
 

IJMTT-V51P505

6
-P. Lalitha, S.Vijaya Kumar Varma
 
 

IJMTT-V51P506

7
-F.Y.Ayant
 
 

IJMTT-V51P507

8
-G. Chandrasekaran, B.Chellappa, M. Jeyakumar
 
 

IJMTT-V51P508

9
-F.Y.Ayant
 
 

IJMTT-V51P509

10
-Dr. Bishnupada Debnath
 
 

IJMTT-V51P510