IJMTT-Volume 51 Number 4 - November 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-Sandeep Tiwari, Vandana Gupta, Monika Badole, Ankit Agrawal
 
 

IJMTT-V51P531

2
-S.Santhoshkumar, D.Moganraj, K.R.Bindhu
 
 

IJMTT-V51P532

3
-P.Veerammal, G.Velammal
 
 

IJMTT-V51P533

4
-K. Gunasekaran, R. Kavitha
 
 

IJMTT-V51P534

5
-A.V. Jadhav, K.B.Kamble
 
 

IJMTT-V51P535

6
-Sushma Duraphe, Sarla Raigar
 
 

IJMTT-V51P536

7
-I. I. Jadav, G. V. Ghodasara
 
 

IJMTT-V51P537

8
-N. Rajasekar, R. Karthik
 
 

IJMTT-V51P538

9
-J. Suresh Kumar, Satheesh E.N
 
 

IJMTT-V51P539

10
-Sheela Misra, Dharmendra Kumar Yadav, Dipika, Ashish.Kr.Shukla
 
 

IJMTT-V51P540