IJMTT-Volume 44 Number 2 - April 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
11
-S. Kalaiselvi, R.Jeyamani
 

IJMTT-V44P511

12
-Rajkumar Meel, Yogesh Khandelwal, Hosiyar Singh
 

IJMTT-V44P512

13
-U. Rizwan, Syed Tahir Hussainy, A. Sathiyaraj
 

IJMTT-V44P513

14
-I.Athal, M.Karthivel
 

IJMTT-V44P514

15
-B. Sivaram
 

IJMTT-V44P515

16
-Shelly Khurana, Ankur Bala
 

IJMTT-V44P516

17
-Shelly khurana, Ankur Bala
 

IJMTT-V44P517

18
-G.Geetha, A.Praveenkumari
 

IJMTT-V44P518

19
-U. K. Tripathy, S. M. Patel
 

IJMTT-V44P519

20
-N. Jananeeswari, Dr.S.Jayakumar, Dr.M.Nagamani
 

IJMTT-V44P520