IJMTT-Volume 48 Number 5 - August 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
41
-Dr . Ashok Kumar Chikine, Dr. G. Ravindra Babu, K.Neeraja
 
 

IJMTT-V48P541

42
-P.K. Manjhi, Arjun Kumar
 
 

IJMTT-V48P542

43
-Dr.K.Ameenal Bibi, T.Ranjani
 
 

IJMTT-V48P543

44
-Jayanta Sinha, Neelakshi Kumar, Aaradhya Kaul
 
 

IJMTT-V48P544

45
-Dr.G.Nirmala, S.Jeevitha
 
 

IJMTT-V48P545

46
-M. Nagaraja, D. G. Prakasha, Pundikala Veeresha
 
 

IJMTT-V48P546

47
-Srinivas Maripala, Kishan.N
 
 

IJMTT-V48P547

48
-Thangaraj Beaula, Johnson.B
 
 

IJMTT-V48P548