IJMTT-Volume 4 Number 11 - 2013

 
Title/Author Name
Paper ID
 
- M.A.Gopalan , S.Vidhyalakshmi , S.Mallika.
 
IJMTT-V4i11P1
 
- B.K. Saikia , Hiteswar Boruah , P.K. Das. 
IJMTT-V4i8P2
 
- A. Vijayan , T. Nagarajan. 
 
IJMTT-V4i11P3
 
- B.K.N.Muthugobal , R.Subash.
 
IJMTT-V4i11P4

- Kahar El-Hussein. 

IJMTT-V4i11P5

- Manju Agarwal , Rachana Pathak. 

IJMTT-V4i11P6
 
- M. H. Gulzar.
 
IJMTT-V4i11P7
 
- Balbir Singh , Vishal Gupta , Sanjay kumar. 
IJMTT-V4i11P8
 
- Chhaya Yadav , S.P.Lal. 
 
IJMTT-V4i11P9
 
 
- Y.Monikarchana , N.Sulochana.
 
IJMTT-V4i11P10
 
 
- K.Alli. 
IJMTT-V4i11P11

- K V V Seshagiri Rao , P V H S Sai Kumar. 

IJMTT-V4i11P12

- S.Krishnamoorthy , K.Gunasekaran , K.Arumugam. 

IJMTT-V4i11P13

- V.Kokilavani , M.Myvizhi. 

IJMTT-V4i11P14