IJMTT-Volume 44 Number 2 - April 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-S. Kalaiselvi, R.Jeyamani
 

IJMTT-V44P511

2
-Rajkumar Meel, Yogesh Khandelwal, Hosiyar Singh
 

IJMTT-V44P512

3
-U. Rizwan, Syed Tahir Hussainy, A. Sathiyaraj
 

IJMTT-V44P513

4
-I.Athal, M.Karthivel
 

IJMTT-V44P514

5
-B. Sivaram
 

IJMTT-V44P515

6
-Shelly Khurana, Ankur Bala
 

IJMTT-V44P516

7
-Shelly khurana, Ankur Bala
 

IJMTT-V44P517

8
-G.Geetha, A.Praveenkumari
 

IJMTT-V44P518

9
-U. K. Tripathy, S. M. Patel
 

IJMTT-V44P519

10
-N. Jananeeswari, Dr.S.Jayakumar, Dr.M.Nagamani
 

IJMTT-V44P520