IJMTT-Volume 46 Number 4 - June 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-F.Y.Ayant
 
 

IJMTT-V46P531

2
-Sujata Goyal, Manish Garg
 
 

IJMTT-V46P532

3
-Vijesh Kumar, Adeeba Umar
 
 

IJMTT-V46P533

4
-Ratan Kumar Dutta, Nintu Mandal
 
 

IJMTT-V46P534

5
-R. Gowri, S. Vembu
 
 

IJMTT-V46P535

6
-Preety Malik, Madhu Aggarwal, Renu Chugh
 
 

IJMTT-V46P536

7
-S.S. Sandhya, S.Somasundaram, S.J. Rajeshni Golda
 
 

IJMTT-V46P537

8
-Dr. Shankar Lal
 
 

IJMTT-V46P538

9
-Faez N. Ghaffoori
 
 

IJMTT-V46P539

10
-E.Kiran Babu, Dr.V.Raghavendra Prasad, Dr.Y.Rajasekhara Goud
 
 

IJMTT-V46P540