IJMTT-Volume 50 Number 4 - October 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-Dr. S.N. Awashti, Dr. Anil Kumar, Gautam Kumar Rajput
 
 

IJMTT-V50P531

2
-Neena Gupta, Amardeep Singh, Geeta Modi
 
 

IJMTT-V50P532

3
-R. Gowri, G. Sahithyabharathi
 
 

IJMTT-V50P533

4
-Dr.M.Upendra Kumar, Dr.A.V.Krishna Prasad, Dr.D.Shravani
 
 

IJMTT-V50P534

5
-Dr. Alma Braimllari (Spaho)
 
 

IJMTT-V50P535

6
-V. Sangeetha, T.N. Janakiraman
 
 

IJMTT-V50P536

7
-P.Veerammal, G.Velammal
 
 

IJMTT-V50P537

8
-Dr. G.Sumathi
 
 

IJMTT-V50P538

9
-Prakash Chand Goya, Ashok Singh Shekhawat
 
 

IJMTT-V50P539

10
-Sheela Misra, Badal Kumar, S.K. Yadav, D.K.Yadav, A.K.Shukla
 
 

IJMTT-V50P540