IJMTT-Volume 49 Number 2 - September 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
11
-K.Balamurugan, V.Gopikrishnan
 
 

IJMTT-V49P511

12
-Shyam Kishor, Pushpendra Verma
 
 

IJMTT-V49P512

13
-Sreelekshmi Warrier
 
 

IJMTT-V49P513

14
-Ekta Mittal, Sunil Johi, Rupakhi Mishra Pandey
 
 

IJMTT-V49P514

15
-Fazal Dayan, M. A. Rehman, R. N. Jamil
 
 

IJMTT-V49P515

16
-B. Satyanarayan, Y. Pragathi Kumar, Asma Abdulelah
 
 

IJMTT-V49P516

17
-Jajimogga Raghavendar, V.Dharmaiah
 
 

IJMTT-V49P517

18
-R. Sivaraman
 
 

IJMTT-V49P518

19
-Sukono, Eman Lesman, Herlina Napitupulu, Yuyun Hidayat
 
 

IJMTT-V49P519

  Remaining articles are in progress....