IJMTT-Volume 49 Number 2 - September 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
1
-K.Balamurugan, V.Gopikrishnan
 
 

IJMTT-V49P511

2
-Shyam Kishor, Pushpendra Verma
 
 

IJMTT-V49P512

3
-Sreelekshmi Warrier
 
 

IJMTT-V49P513

4
-Ekta Mittal, Sunil, Mishra Pandey
 
 

IJMTT-V49P514

5
-Fazal Dayan, M. A. Rehman, R. N. Jamil
 
 

IJMTT-V49P515

6
-B. Satyanarayan, Y. Pragathi Kumar, Asma Abdulelah
 
 

IJMTT-V49P516

7
-Jajimogga Raghavendar, V.Dharmaiah
 
 

IJMTT-V49P517

8
-R. Sivaraman
 
 

IJMTT-V49P518

9
-Sukono, Eman Lesman, Herlina Napitupulu, Yuyun Hidayat
 
 

IJMTT-V49P519

10
-S.Nithyanantha Jothi
 
 

IJMTT-V49P520