Volume-68 Issue-5 May 2022


          
Title/Author Name
Paper ID
-  Pious Missier S, Anusuya A, Nagarajan A
 

 

IJMTT-V68I5P501

-  Rajesh Pandya, Аklesh Раriyа, Sandeep Kumar Tiwari
 

 

IJMTT-V68I5P502

-  Ria Indah Sari, Tomi Z., Era Napra Tilopa Sihombing, Mahiroh, Rado Yendra, Arisman Adnan
 

 

IJMTT-V68I5P503

-  Kavitha B N, Nagabhushana C S, Rashmi K
 

 

IJMTT-V68I5P504

-  Jonathan Tsetimi, Ebimene James Mamadu
 

 

IJMTT-V68I5P505

-  Mahesh Jivanrao Kulkarn
 

 

IJMTT-V68I5P506

-  Ranbir Singh, Manoj Kumar, Vinod Bhatia
 

 

IJMTT-V68I5P507

-  Petros Samartzis, Evgenios Avgerinos, Panagiotis Gridos
 

 

IJMTT-V68I5P508

-  P. Z. Akbari, V. J. Kaneria, N. A. Parmar
 

 

IJMTT-V68I5P509

-  K. Periasamy, K. Venugopal, P. Lawrence Rozario Raj
 

 

IJMTT-V68I5P510

-  Vandana Saini, Deepak Gupta, A.K. Tripathi
 

 

IJMTT-V68I5P511