Volume-68 Issue-7 July 2022


          
Title/Author Name
Paper ID
-  M. Sivasakthi, S. Meena, S. Gangadevi
 

 

IJMTT-V68I7P501

-  S. Jayalakshmi, K. Kaviyamani
 

 

IJMTT-V68I7P502

-  Nilesh Sonara, Dr. D C Joshi, Dr. N B Desai
 

 

IJMTT-V68I7P503

-  Samina Boxwala, Aditi S. Phadke, Pramod N. Shinde
 

 

IJMTT-V68I7P504

-  Omar y. khattab
 

 

IJMTT-V68I7P505

-  Nasriddin Shamsiddinov
 

 

IJMTT-V68I7P506

-  Saniyah, Mashadi, Sri Gemawati
 

 

IJMTT-V68I7P507

-  B. M. Roopa, K. T. Pradeep Kumar, K. H. Arun Kumar, Govardhana Reddy H G
 

 

IJMTT-V68I7P508

-  Vidya S. Umadi, A. M. Sangogi
 

 

IJMTT-V68I7P509

-  B. Basavanagoud, Goutam Veerapur, Pooja B
 

 

IJMTT-V68I7P510

-  B. Basavanagoud, Mahammadsadiq Sayyed, Pooja B
 

 

IJMTT-V68I7P511

-  Muhammad Auwal Lawan, Muftahu Zubairu Ringim, Lawan Adamu Isma’il
 

 

IJMTT-V68I7P512