IJMTT-Volume 46 Number 2 - June 2017

S.No
Title/Author Name
Paper ID
11
-Dr. ManjuBala
 
 

IJMTT-V46P511

12
-S. G. Sonchhatra, G. V. Ghodasara
 
 

IJMTT-V46P512

13
-K.Shanmuga Priya, M.Mullai
 
 

IJMTT-V46P513

14
-M. Mullai, S. Broumi, A. Stephen
 
 

IJMTT-V46P514

15
-R. Anitha Cruz, F. Nirmala Irudayam
 
 

IJMTT-V46P515

16
-Kalyani Pendyala
 
 

IJMTT-V46P516

17
-Kidakan Saithanu, Jatupat Mekparyup
 
 

IJMTT-V46P517

18
-Shyam Kishor, Puneet Kumar Gupt, Abhishek Singh
 
 

IJMTT-V46P518

19
-Khirod Boruah
 
 

IJMTT-V46P519

20
-Dharmendra Kumar Yadav, Ravendra Kumar, Prof Sheela Misra, S.K. Yadav
 
 

IJMTT-V46P520