Volume-68 Issue-6 June 2022


          
Title/Author Name
Paper ID
-  J. Baskar Babujee, Temesgen Engida Yimer
 

 

IJMTT-V68I6P501

-  Subodh Pratap Singh, Amardeep Singh
 

 

IJMTT-V68I6P502

-  Divyashree B K, Jagadeesh R, Siddabasappa
 

 

IJMTT-V68I6P503

-  Monika, Indukala Tripathi, V. V. Singh
 

 

IJMTT-V68I6P504

-  Dhir Singh, Naresh Kumar
 

 

IJMTT-V68I6P505

-  Nagnath S. Ambarkhane, Sachin P. Hatkar, Kirankumar L. Bondar
 

 

IJMTT-V68I6P506

-  Annadurai, Padmapriya
 

 

IJMTT-V68I6P507

-  Muhammad Rajab, Rado Yendra, Muhammad Marizal, Ari Pani Desvina, Rahmadeni
 

 

IJMTT-V68I6P508

-  Arian Syaputra, Rado Yendra, Muhammad Marizal, Ari Pani Desvina, Rahmadeni
 

 

IJMTT-V68I6P509

-  Govardhana Reddy H G, Basavaraj M. Ittanagi, Veeresh S. Sajjanar, Raghavendra K, Nazir Ahamad
 

 

IJMTT-V68I6P510

-  Rizwana Jamal
 

 

IJMTT-V68I6P511

-  Khairul Amri, Rado Yendra, Muhammad Marizal, Ari Pani Desvina, Rahmadeni
 

 

IJMTT-V68I6P512

-  Godavari Jojar, Uttam Dolhare, Sachin Basude, Nitin Darkunde, Prashant Swami
 

 

IJMTT-V68I6P513

-  Marc Marin Agbodjan, Joseph Mung’atu, Anthony Wanjoya
 

 

IJMTT-V68I6P514

-  Humberto Rafeiro, Muhammed Syam, Derar Serhan
 

 

IJMTT-V68I6P515

-  I. C. Eli, A. B. Okrinya
 

 

IJMTT-V68I6P516

-  Bhaskar Vashishth
 

 

IJMTT-V68I6P517

-  Sreedevi S. L, N. Suresh Babu
 

 

IJMTT-V68I6P518

-  Yadan Yu
 

 

IJMTT-V68I6P519

-  Poonam Sharma, Indukala Tripathi
 

 

IJMTT-V68I6P520

-  Paul Ryan A. Longhas, Alsafat M. Abdul
 

 

IJMTT-V68I6P521

-  Ana Qubatun, Agus Widodo, Ummu Habibah
 

 

IJMTT-V68I6P522

-  Shuai Zhou
 

 

IJMTT-V68I6P523

-  Beena Kittur, D. Chaya Kumari, Sneha G. Kulkarni, Manjula K M
 

 

IJMTT-V68I6P524

-  V. R. Kulli
 

 

IJMTT-V68I6P525

-  Nonong Wahyuni, Mashadi, Sri Gemawati
 

 

IJMTT-V68I6P526